Privatumo pranešimas
Dėl asmens duomenų tvarkymo įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. balandžio 30 d.

Šis privatumo pranešimas numato kaip UAB “BALTO print” tvarko kandidatų į  UAB “BALTO print” siūlomas darbo pozicijas asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, todėl užtikriname, kad Jūsų pateikti duomenys nebus paviešinti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo ar naudojami kitiems nei nurodytiems tikslams.

Jūsų asmens duomenys yra pateikiami tik Bendrovės įgaliotiems darbuotojams, kurie yra susipažinę su asmens duomenų apsaugai keliamais reikalavimais bei įsipareigojo laikytis asmens duomenų konfidencialumo principo tiek jų darbo sutarties galiojimo metu, tiek jai pasibaigus. Darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų tik tokia apimtimi kiek tai būtina siekiant įgyvendinti šiame privatumo pranešime nurodytus tikslus.

Kaip surenkami duomenys (asmens duomenų šaltiniai)

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai skambinate mums telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, kai užpildote kandidato duomenų anketą ar mūsų internetinėje svetainėje, skiltyje ,,Karjera”://baltoprint.com/lt/karjera/ esančią susiekimo formą, Jums atsiuntus gyvenimo aprašymą ar kitus susijusius dokumentus (pvz. motyvacinį laišką) arba kitu būdu kreipiatės į mus.

Duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų šalių – darbo paieškos portalų, pvz. CV bankas ir kt., kuriuose talpinate savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kandidatų įdarbinimo agentūrų.

Jūsų pačių viešai paskelbtų duomenų profesiniuose portaluose ar socialiniuose tinkluose, pvz. LinkedIn, facebook.

Bendrovė gali gauti informaciją (apie tai informavus Jus) iš kitų trečiųjų asmenų: esamų ar buvusių darbdavių, rekomenduojančių asmenų (pvz. Bendrovėje dirbančių darbuotojų).

Kokie duomenys ir kokiu pagrindu tvarkomi

Kai kandidatuojate į Bendrovės skelbiamas atviras pozicijas, mes galime tvarkyti asmens identifikavimo ir kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas), duomenis, susijusius su išsilavinimu, kvalifikacija, kalbų mokėjimu, darbo patirtimi ar karjeros istorija (darbovietės, pareigos, darbo stažas), duomenys, būtinus bendrųjų, profesinių gebėjimų, dalykinių savybių bei asmenybės įvertinimui, rekomendacijas bei kitą informaciją, kuri gali būti pateikiama kandidato gyvenimo aprašyme ir (ar) motyvaciniame laiške.

Jeigu Jūs savo laisva valia pateikiate papildomą informaciją (papildomus asmens duomenis), tai suprasime kaip aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti tokius pateiktus duomenis.

Mus pasiekę duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Kandidato anketos pagalba ar Bendrovės internetinėje svetainėje esančios susiekimo formos pagalba mes renkame tokius duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas), prie formos pridėtuose dokumentuose, pvz. CV, motyvaciniame laiške, ar pateiktoje papildomoje informacijoje. Sutikimą Jūs išreiškiate pasirašydami užpildę kandidato anketą ar pažymėdami susiekimo formos apačioje esančią varnelę ir spausdami mygtuką “Siųsti”.

Telefonu, sms, el.laišku, iš viešai prieinamų šaltinių, mes galime tvarkyti identifikacinius asmens duomenis (vardas, pavardė),  kontaktinius duomenis (telefono nr., elektroninio pašto adresas), kitus duomenis, kuriuos Jūs savo nuožiūra pateikiate (pvz. darbovietė, užimamos pareigos, adresas ir pan.). Sutikimą Jūs išreiškiate laisva valia pateikdami savo duomenis pokalbio metu, skelbiamoje informacijoje apie save ar siunčiamoje žinutėje.

Informuojame, kad mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti.

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis rekomendacijų į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ar asmenis, su kuriais anksčiau dirbote ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.  Tokios informacijos galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. Kreipsimės į tuos asmenis, kuriuos jūs nurodysite ir kurių kontaktinius duomenis pateiksite.

Paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, gali būti renkami, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.

Kokie asmens duomenys nerenkami ir netvarkomi

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi  šiame pranešime nurodytiems tikslams pasiekti.

Mes neprašome pateikti, nerenkame ir netvarkome Jūsų asmens duomenų, priskiriamų specialiųjų kategorijų asmens duomenims (pavyzdžiui: politinės pažiūros, sveikatos būklė, tautybė, adresas, asmens kodas, religija), todėl kandidatuojant prašytume teikti tik tą informaciją, kuri tiesiogiai susijusi su Jūsų kompetencija, įgūdžiais ir patirtimi ir kuri padėtų mums geriau įvertinti Jūsų potencialą ir karjeros galimybes.

Papildomi duomenys apie Jūsų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus gali būti renkami ir tvarkomi, tik siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Sveikatos duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose (prieš teikiant Jums konkretų darbo pasiūlymą) ir tik su Jūsų atskiru sutikimu.

Jeigu užpildytoje kandidato anketoje, gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kitame mums siunčiamame dokumente Jūs pateiksite aukščiau nurodytus specialiųjų kategorijų asmens duomenis, mes šiuos duomenis stengsimės pašalinti ir ištrinti, jeigu tai bus techniškai įmanoma, nesunaikinant kitų Jūsų pateiktų duomenų. Nesant tokios galimybės mes tvarkysime šiuos duomenis kartu su kitais Jūsų asmens duomenimis laikydami, jog savo noru pateikę tokius duomenis Jūs davėte sutikimą specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymui.

Kokiu tikslu tvarkomi duomenys

Asmens duomenys, kuriuos pateiksite kandidatuodami į konkrečią poziciją Bendrovėje, tvarkomi siekiant susisiekti su kandidatu bei suderinti galimas pokalbio datas, įvertinti kandidato profesinį tinkamumą užimti pareigas, patikrinti Jūsų pateiktą informaciją bei darbo sutarties su tinkamiausiu darbuotoju sudarymo tikslais, parengiant reikiamus dokumentus ir pan.

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų darbuotojų atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti.

Profiliavimas

Norėdami priimti sprendimą dėl Jūsų įdarbinimo, mes galime patikrinti Jūsų įgūdžius, asmeninius ar bendruosius gebėjimus ir paprašyti atlikti praktinę užduotį. Tokie įvertinimai įprastai atliekami naudojant kompetencijų vertinimo metodikas, kurias sudaro klausimynai, testai, įvairios praktinės užduotys, interviu, kuriuos apibendrinus gaunama informacija, rezultatas apie kandidatų kompetencijas ir jų atitikimą konkrečiai pozicijai. Bendrovė nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau, dėl priėmimo ir tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai kandidatų kategorijai. Užtikriname, kad šie Jūsų automatiniu būdu surinkti duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu. Tokio profiliavimo vykdymo tikslas – kandidato pateikiamos informacijos analizei atlikti bei kandidatų tinkamumo (kompetentingai) dirbti atitinkamos rūšies ir sudėtingumo (profesijos) darbą/eiti pareigas aspektams numatyti. Tokio profiliavimo vykdymo pagrindas – duomenų subjekto (Jūsų) sutikimas.

Kandidatas turi  teisę susipažinti su automatiniu būdu apibendrintu (gautu) rezultatu, pateikti savo nuomonę bei ginčyti ar reikalauti, kad Bendrovė peržiūrėtų tą metodikų dalį, kuri buvo pagrįsta automatiniu duomenų tvarkymu, ar reikalauti žmogaus įsikišimo. Gavusi tokį prašymą, Bendrovė paaiškina logiką, kuria grindžiamas apibendrinimų rezultatas, gaunamas automatiniu būdu, arba atlieka duomenų subjekto (kandidato) pateiktos informacijos vertinimą, dalyvaujant žmogui.

Duomenų subjektas (Jūs) visais atvejais turi teisę pasirinkti ar sutikti su jo asmens duomenų tvarkymu paremtu profiliavimu.

Taip pat turite teisę atšaukti sutikimą, kad būtų tvarkomi asmens duomenys automatiniu būdu.

Bendrovės naudojama  personalo kompetencijų vertinimo metodikos dalis, kuri  grindžiama automatiniu gautų duomenų apibendrinimu, yra nuolat testuojama užtikrinant gauto rezultato teisingumą, efektyvumą ir objektyvumą atsižvelgiant į kiekvieno kandidato pareigybę.

Duomenų tvarkymo laikotarpis

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba Jūs nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, arba pozicija vis dar laisva, gavę Jūsų sutikimą, mes duomenis tvarkysime Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 2 (dviejų) metų terminą nuo sutikimo gavimo dienos. Visą duomenų saugojimo laikotarpį mes galime vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje.

Jei Jūs nesutinkate dėl asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms, pasibaigus atrankai į konkrečią poziciją, Jūsų duomenys bus sunaikinami.

Jūsų sutikimai

Atšaukti duotą sutikimą Jūs galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis el.paštu: [email protected]

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę bet kada susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios pranešimo sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).

Informacija pateikiama nemokamai. Jei būtų nustatyta, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, UAB “BALTO print” turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kur kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo pažeidimo

Kilus klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų tvarkymu įsidarbinimo/įdarbinimo tikslu, kviečiame kreiptis el.paštu: [email protected] laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo įsidarbinimo tikslu”.

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu: [email protected] ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas: [email protected].