UAB „BALTO print“ veiklos principai klientams, tiekėjams ir partneriams


Darbuotojams įsipareigojame:

1. PAGARBA IR LYGIOS GALIMYBĖS

1.1. Užtikriname žmogaus teisių laikymąsi

Gerbiame ir saugome žmogaus teises ir laisves, pripažintas nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose. Skleidžiame ir puoselėjame demokratines vertybes, laikydamiesi Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje nustatytų gairių ir Tarptautinės darbo organizavimo konvencijų (įskaitant konvencijas dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo, motinystės atostogas ir kt.).

Manome, kad pagrindinės vaikų žmogaus teisės turi būti apsaugotos. Nenaudojame vaikų darbo. Visi darbuotojai turi atitikti taikomuose įstatymuose nurodytą minimalų įdarbinimo amžių (BALTO print minimalus 18 metų amžiaus reikalavimas). Kai vietos įstatymai leidžia įdarbinti jaunesnius nei 18 metų amžiaus, mes galime įdarbinti, atsižvelgiant į konkretų atliekamo darbo pobūdį, kurį reikia atlikti, asmens amžių ir privalomą išsilavinimą, jei toks yra. Įdarbindami jaunus žmones laikomės visų šiems asmenims taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų.

1.2. Netoleruojame diskriminacijos, priekabiavimo, patyčių

Pagarbiai, etiškai ir dalykiškai elgiamės ir bendraujame su kolegomis, klientais, partneriais, tiekėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, nepriklausomai nuo jų tautybės, kultūros, rasės, religijos, politinių pažiūrų, materialinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, seksualinės orientacijos, šeiminės padėties, lyties, išvaizdos, fizinių ir intelektinių gebėjimų.

Netoleruojame diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto, įžeidinėjimų darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais susijusi mūsų veikla, atžvilgiu. Bendrovėje su kiekvienu darbuotoju elgiamasi oriai ir pagarbiai, nenaudojama kūno bausmių, grasinimų smurtu ar kitų fizinio, seksualinio, psichologinio ar žodinio priekabiavimo ar smurto formų. Ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms grupėms, įskaitant, bet neapsiribojant, moteris, jaunesnius darbuotojus, migrantus.

1.3. Laikomės Darbo teisės reikalavimų ir užtikriname vienodas darbo ir užmokesčio sąlygas

Visiems asmenims taikome vienodas įdarbinimo galimybes ir darbo sąlygas, atsižvelgdami tik į profesinės veiklos pobūdį. Taip pat taikome vienodus kriterijus ir principus baigiantis darbo santykiams. Užtikriname darbo ir poilsio laikui keliamų reikalavimų laikymąsi. Garantuojame sąžiningą darbo užmokestį, kuris priklauso nuo atliekamų funkcijų, darbo kokybės, profesinių ir dalykinių gebėjimų ir yra vienodas pagal už tokį patį ar vienodos vertės darbą. Be darbo užmokesčio už sutartyje nustatytas darbo valandas, darbuotojams turi būti kompensuojami viršvalandžiai.

Gerbiame darbuotojų teises jungtis, organizuotis, teisėtai ir taikiai derėtis kolektyviai, be baudų ar trukdžių. Bendrovėje įsteigta darbuotojų Darbo taryba.

Nenaudojame ir nenaudosime jokio priverstinio ar ne savanoriško darbo.

2. UŽTIKRINAME SAUGIAS DARBO SĄLYGAS

Imamės prevencinių priemonių, siekdami užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose. Ypatingą dėmesį skiriame fizinėms darbuotojų darbo sąlygoms, pozityviai darbo aplinkai, nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui ir profesiniam augimui.

Savo pareigas atliekame laiku, kokybiškai, efektyviai, atidžiai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir šio Etikos ir elgesio kodekso nuostatų. Išmanome savo veiklos sritį, nuolat keliame savo kvalifikaciją, giliname profesines žinias, domimės naujovėmis.

Gerbiame darbuotojų teisę į privatumą, laikomės visų asmens duomenų apsaugos reikalavimų, taikomų darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Taip pat siekiame, kad darbuotojai tinkamai saugotų visą jiems darbe prieinamą konfidencialią informaciją apie klientus, partnerius, tiekėjus ir kitas suinteresuotas šalis.

Klientams ir visuomenei įsipareigojame:

1. SĄŽININGUMAS IR SKAIDRUMAS

Esame sąžiningi bei nuoširdūs, nemeluojame, neklaidiname ir laikomės skaidrumo principo. Vykdydami veiklą netoleruojame nesąžiningų konkuravimo būdų bei neteisėtų veiksmų vykdymo, tokių kaip: klaidinančios informacijos apie konkurentus ar jų vykdomą veiklą skleidimas, korupcija, kyšininkavimas, siekiant palankių verslui sąlygų, sprendimų ar konkurentų žlugdymas, finansinių dokumentų klastojimas ar mokesčių slėpimas.

2. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Svarbiausias Bendrovės tikslas ir pagrindinis siekis yra puikus klientų aptarnavimas, pagrįstas aukščiausia produktų kokybe. Nepriekaištingą spausdinamų knygų kokybę užtikrina Bendrovėje dirbantys, daugiametę patirtį turintys, poligrafijos specialistai bei naudojama moderni ir inovatyvi įranga. Veiklos procesuose stebime ir vykdome kokybės reikalavimus siekdami, kad mūsų produkcija viršytų klientų lūkesčius ir didintų Bendrovės sėkmę. Kokybės politika yra kasdienio problemų sprendimo ir nuolatinio tobulėjimo pagrindas. Bendrovėje įdiegtas ISO 9001 kokybės vadybos sistemų standartas.

3. ATSAKOMYBĖ

Esame visuomet pasirengę prisiimti asmeninę atsakomybę už savo veiksmų, priimtų sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes. Tinkamai laikomės savo įsipareigojimų. Taip pat suprantame, kad esame atsakingi už mums suteiktą informaciją, dokumentų bei duomenų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą. Suteiktą informaciją naudojame teisėtiems ir sąžiningiems tikslams pasiekti.

Rūpinamės Bendrovės turtu ir ištekliais, juos naudojame atsakingai ir efektyviai, nenaudojame jų jokiems neteisėtiems, neetiškiems tikslams ar veiklai.

4. APLINKOS APSAUGA

Siekiame ir skatiname naudoti tik saugius klientams, darbuotojams bei aplinkai sprendimus, diegti gamybos inovacijas, kurios prisideda prie energijos kaštų taupymo. Vykdydami veiklą vadovaujamės tvaraus verslo principais. Suprantame, kaip svarbu saugoti ir tausoti aplinką, todėl prisidedame prie visuomeninių akcijų, kurių metu atkreipiamas dėmesys į aplinkosaugos problemas. Bendrovėje įdiegtas ISO 14001 aplinkos vadybos sistemų standartas.

Reikalavimai atsakingam verslui

Siekdami atsakingo verslo elgesio ir glaudžiai bendradarbiauti su savo tiekėjais ir verslo partneriai, tikimės, kad mūsų tiekėjai ir partneriai sistemingai laikysis mūsų veiklos elgesio principų, kurie apima pagrindines žmogaus teisių, darbo teisių, korupcijos ir aplinkosaugos reikalavimus.

Ši deklaracija nepakeičia mūsų vidinės politikos. Ji veikiau yra vadovas, padedantis suprasti pagrindinius mūsų politikos elementus ir tai, kaip ši politika grindžiama mūsų vertybėmis.

Bendrovės veiklos principai taip pat viešai skelbiami Bendrovės interneto puslapyje, kad visi esami ar potencialūs Bendrovės partneriai turėtų galimybę su jais susipažinti.